مالمو ( 1 - 0 ) شاختار دونيتسك دوري ابطال اوروبا

4,143 0